Aktuality

Osvědčení o autorizaci

Ke dni 17.10.2022 jsem "Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb" s platností na dobu 6-ti let od data vydání osvědčení. K tomu 17 let praxe v Blower Door testech na...

Zvolte si pro jaký účel požadujete měření radonu

Radon pro novostavby

 • Stanovení kategorie radonového indexu základových půd před udělením stavebního povolení k novostavbě a tedy před rozhodnutím, jáká preventivní opatření proti pronikání radonu do objektu stavba vyžaduje.
 • Stanovení je provedeno statistickým výběrem ze souboru výsledků aktivity radonu v půdním vzduchu a stanovení propustnosti pro plyny. Vzorky půdního vzduchu jsou odebrány v možné síti odběrových bodů o rozteči nejčastěji 4–6m z hloubky 60-80cm.

Objednat

 

Radon pro nástavby, přestavby a rekonstrukce

 • Sestavení podkladů pro úřední rozhodnutí o tom, že pobytový objekt (bytový či provozní) překračuje zásahovou úroveň a tedy vyžaduje ozdravné opatření.
 • Měření je provedeno ve stanoveném počtu místností (u standardního rodinného domu v počtu 2–5) metodou tzv.ventilačního experimentu, jež zahrnuje měření nárůstu aktivity radonu od vyvětrání do nasycení za přirozeného uzavření místnosti (u standardních místností v délce trvání 24–48 hod) a současně týdenním monitoringem.
 • Z výsledků měření je vypočtena dynamika transportu radonu v objektu, odhad pravděpodobného zdroje, podmínky ventilace tj.násobnost výměny vzduchu a nejvyšší možná maxima objemové aktivity radonu. Z těchto údajů lze vyvodit návrh opatření ke zlepšení stavu ovzduší v objektu.
 • V odůvodněných případech je použita metoda vnucené ventilace Blower Door a měření probíhá za definovaných podmínek

Objednat

 

Radon pro přístavby

 • Kombinované šetření sestavené z hodnocení stávající budovy v omezeném rozsahu podobném šetření pro „Nástavby, přestavby a rekonstrukce“ a stanovení kategorie radonového indexu základových půd pro zamýšlenou přístavbu v rozsahu podobném šetření pro „Novostavby“.
 • Tímto šetřením je stanoven bezpečný způsob zakládání přístavby tak aby bylo vyloučeno negativní ovlivnění stávající budovy připojením ke přístavbě a zároveň ověřena kvalita stávající stavby a tím předejít případným problémům při užívání spojené stavby

Objednat

Radon pro kolaudace, povolení užívání

 • Podklady pro stavební kolaudační rozhodnutí a zahájení užívání stavby k posouzení, do jaké míry se podařilo projektovanými opatřeními snížit objemovou aktivitu radonu pod referenční úroveň.
 • Měření je provedeno ve stanoveném počtu místností (u standardního rodinného domu v počtu 3–5) metodou tzv.ventilačního experimentu, jež zahrnuje měření nárůstu aktivity radonu od vyvětrání do nasycení za přirozeného uzavření místnosti (u standardních místností v délce trvání 24–48 hod a současně týdenním monitoringem).
 • Z výsledků měření je vypočtena dynamika transportu radonu v objektu, jeho pravděpodobný zdroj, podmínky ventilace tj.násobnost výměny vzduchu a nejvyšší možná maxima aktivity. Z těchto údajů lze vyvodit návrh opatření ke zlepšení stavu ovzduší v objektu.

Objednat

 

Nahoru


Člen profesních združení