Normy a metodiky

ČSN EN ISO 9972 (73 0577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

Norma stanovuje postupy určení průvzdušnosti (vzduchové propustnosti) budov nebo jejich částí měřením na budovách (in-situ).

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13829 (73 0577) ze září 2001.


ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu.


TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy


TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy

NZÚ 2018 – metodika a formát protokolu pro potřeby Nová Zelená Úsporám

Z níže uvedené metodiky a protokolu je zřejmé jaká je požadovaná připravenost domu pro certifikační test průvzdušnosti pro potřeby NZÚ a jaké informace bude potřebovat zpracovatel protokolu k řádné administraci testu.

Nahoru

Člen profesních združení